GDPR

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την Compass ο σεβασμός και η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί δέσμευση και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη πως είστε ενήμερος και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Compass σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί για λογαριασμό σας, είτε μέσω παλαιότερης συνεργασίας μας, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συνεργασίας με την εταιρεία μας, όπως παρακάτω:

1. Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον απαιτητικό χώρο του τουρισμού, εξελίσσεται καθημερινά σε διάφορους τομείς του. Με δεδομένη την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ένα διαρκές αυξανόμενο πελατολόγιο, αποτέλεσμα του επαγγελματισμού, της συνέπειας και της γνώσης των υπηρεσιών, σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες γνωρίζοντας ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.compasstravel.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι  και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας δήλωσης προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@compasstravel.gr

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Η παροχή των παρακάτω προσωπικών δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο η μη παροχή των δεδομένων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη υποχρεωτικά, θα εμποδίσει την εκ μέρους μας παροχή της υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

Α.Ονοματεπώνυμο

Β. Ταχυδρομική διεύθυνση

Γ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Δ. Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ε. Στοιχεία τιμολόγησης

3. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν σας παρέχουμε απευθείας τις υπηρεσίες μας, απευθείας από εσάς και αφού έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

4. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Η εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με παροχές υπηρεσιών.

5. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), είτε προφορικά είτε προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

  • Τα υπό στοιχεία γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης
  • Η εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της

στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο

6. Πως προστατεύει η εταιρεία μας τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

7. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@compasstravel.gr.

9. Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή.

COMPASS | GDPR Complianced Security Plan